Оценка на риска

Служба по трудова медицина „Авицена” предлага комплексно обслужване, включващо разработка на мерки за отстраняване и/или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа на работниците и служителите чрез:
 


І. Оценка на условията на труд

1. Преглед на условията на труд

2. Определяне на източниците на опасности

3. Анкетиране на персонала във връзка със състоянието на условията на труд

4. Оценка / Преоценка на риска за здравето и безопасността на работещите

5. Определяне на персонала, изложен на опасности

6. Разработване на Програма за предотвратяване, ограничаване и намаляване на риска за здравето и безопасността на персонала

7. Измерване факторите на работната среда - физични, химични, прах

 


ІІ. Мониторинг на здравословното състояние на персонала

1. Експертно заключение за пригодност на кандидатите за работа, съобразено с характеристиките на длъжността

2. Организиране и извършване на периодични медицински прегледи съгласно Наредба №3/87 г.

3. Анализ на резултатите от периодичните профилактични прегледи

4. Заключение относно пригодността на всеки работещ за извършваната от него дейност

5. Изготвяне и поддържане на здравни досиета на персонала и отразяване на резултатите от мониторинга (в т.ч. болнични листове, експертни решения и др.)

6. Анализ на здравословното състояние на персонала въз основа на:

- резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания

- показателите за временна и трайна нетрудоспособност

- показателите за професионална заболеваемост

- показателите за трудов травматизъм

7. Годишен обобщен анализ на здравното състояние на персонала във връзка с условията на труд.ІІІ. Консултации, съдействие и препоръки

1. Консултиране на работниците и служителите:

- във връзка със здравето и безопасността при работа

- предоставяне на информация за здравните рискове, свързани с работата

- насочване при необходимост към личния лекар

2. Консултиране на работодателя относно:

- определяне на мерки за подобряване състоянието на работната среда и безопасността на труда

- оптимизиране на трудовия процес от гледна точка на ЗБУТ /Здравословни и безопасни условия на труд/

- организация на работното място и ергономични показатели на работното място

- избор на средства за колективна и лична защита

- подобряване на санитарно-битовото обслужване

3. Подпомагане на работодателя от специалисти по трудова медицина към СТМ „Авицена” при:

- проверки и разследване на трудови злополуки и професионални заболявания

- проверки от Инспекцията по труда

- работа на Групата или Комитета по условия на трудІV. Промоции на здравето и обучение по ЗБУТ /Здравословни и безопасни условия на труд/

1. Реализиране на програми за промоция на здравето на работещите

2. Обучение на ръководния персонал, работещите и техните представители в Комитета и групите по условия на труд по ЗБУТ.

3. Издаване на законовите документи за проведеното обучение.

МЦ "АВИЦЕНА" - Грижа за Вашето здраве!
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНГЪР
ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon