Медицински
център
 • Специализирана медицинска дейност
 • Ехографска диагностика
 • Висока гама клинични, биохимични, микро-биологични, серологични и др. изследвания
 • ЛКК, болнични листове, медицински свидетелства
 • Служба трудова медицина " АВИЦЕНА" ЕООД 


    Службата по трудова медицина АВИЦЕНА ЕООД предлага и осигурява своевременно и качествено комплексно обслужване, което включва всички изисквани от законодателството в България дейности:

  • Измервания по факторите на работната среда и трудовия процес
  • Оценка на риска за всяко работно място
  • Обучение в Комитет или група по условията на труд
  • Профилактика на работещите
  • Обобщени анализи за здравното състояние в зависимост от условията на труд
  • Промоция на здравето на всяко работно място


    Основната дейност на Службата по трудова медицина „Авицена” е да консултира и подпомага на експертно ниво работодателите при изпълнение на изискванията, посочени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и всички подзаконови нормативни разпоредби на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика.
    Службата по трудова медицина е регистрирана в МЗ под № 253/13.06.2001 г. на основание чл. 16 от наредба № 14 на МЗ от 07.08.1998 г. Пререгистрация - № 253-1/17.12.2004 г. Актуална регистрация на основание чл. 25, ал. 3 от ЗЗБУТ под № 340-1/3.11.2009 г.

    От 2006 г. Служба трудова медицина АВИЦЕНА откри офис и в гр.Бургас - ул. ”Патриарх Евтимий” №111. За контакти: инж. Стоян Рашков, тел: 0887233761.

    От създаването си СТМ АВИЦЕНА се ръководи от принципа за професионално обслужване на своите клиенти. Тяхната удовлетвореност е водещ стимул в работата на екипа. Сред фирмите, с които сме работили и продължаваме да обслужваме, са:
  • Индустриална Холдингова Компания АД, с дъщерни фирми 
  • ПАРК–ХОТЕЛ „ВИТОША”
  • „БОДУ” ООД
  • "ГРИНИ – ГН” ЕООД – текстилна фабрика
  • „ДИТА ММ” ООД - печатница
  • Столична общинска агенция за приватизация - СОАП
  • НЗОК 
  • СЗОК и много други.


    Екипът на Служба трудова медицина АВИЦЕНА се състои от високо квалифицирани специалисти, доказали се в областта на трудовата медицина, физиката, химията, техническите науки и др. Техният професионален подход гарантира на клиентите на СТМ АВИЦЕНА качествено и навременно обслужване.